Privacy


Privacy Nederlands:

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://verslegers.org.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

We gebruiken google als partner: http://www.google.nl/policies/privacy/partners/

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

zie contact page


Privacy English:

Who are we

Our website address is: http://verslegers.org.

What personal information we collect and why we collect it

Reactions

When visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the response form, the IP address of the visitor and the browser user agent to help detect spam.

An anonymous string, created on the basis of your e-mail address (this is also called a hash) can be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your response is approved, your profile picture will be publicly visible in the context of your response.

Media

If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images containing EXIF ​​GPS location data. Visitors to the website can download the images from the website and view the location data.

Contact forms

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, your e-mail address and website may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you do not need to re-enter this information for a new response. These cookies are valid for one year.

If you have an account and you log in to this site, we store a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and will be deleted as soon as you close your browser.

Once you log in, we will save some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options 1 year. If you select “Remember me”, your login will be saved for 2 weeks. Once you log out of your account, login cookies are removed.

When you change or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie does not contain personal data and only contains the post ID of the article that you have edited. This cookie expired after a day.

Embedded content from other websites

Messages on this site may contain embedded (embedded) content (for example, videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed third party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website.

Analytics

With whom we share your data

We use Google as a partner: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

How long we save your data

When you leave a comment, that reaction and the metadata of that reaction are kept forever. In this way we can automatically recognize and approve follow-up reactions instead of moderating them.

For users who registered on our website (if applicable), we also store personal information in their user profile. All users can view, change or delete their personal information at any time (the username can not be changed). Website administrators can also view and change this information.

What rights you have about your data

If you have an account on this site or you have left comments, you can request an export file of your personal information that we have from you, including all details you have provided us. You can also request that we delete all personal information we have about you. This does not contain any data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Where we send your data

Responses from visitors can be guided through an automated spam detection service.

Your contact information

see contact page


русский:

Кто мы?

Наш адрес веб-сайта: http://verslegers.org .

Какую личную информацию мы собираем и зачем ее собираем

комментарии

Когда посетители оставляют комментарии на сайте, мы собираем данные, указанные в форме ответа, IP-адрес посетителя и пользовательский агент браузера, чтобы помочь обнаружить спам.

Анонимная строка, созданная на основе вашего адреса электронной почты (это также называется хешем), может быть отправлена ​​в службу Gravatar, если вы ее используете. Страница политики конфиденциальности можно найти здесь: https://automattic.com/privacy/ . После того как ваш ответ будет одобрен, ваше изображение профиля будет общедоступным в контексте вашего ответа.

средства массовой информации

Если вы являетесь зарегистрированным пользователем и загружаете изображения на сайт, вы должны избегать загрузки изображений, содержащих данные местоположения EXIF ​​GPS. Посетители веб-сайта могут загружать изображения с веб-сайта и просматривать данные о местоположении.

Контактная форма

печенье

Когда вы оставляете комментарий на нашем сайте, вы можете указать, может ли ваше имя, адрес электронной почты и веб-сайт быть сохранены в файле cookie. Мы делаем это для вашего удобства, так что вам не нужно повторно вводить эту информацию для получения нового ответа. Эти файлы cookie действительны в течение одного года.

Если у вас есть учетная запись и вы входите на этот сайт, мы храним временный файл cookie, чтобы определить, принимает ли ваш браузер файлы cookie. Этот файл cookie не содержит личной информации и будет удален, как только вы закроете браузер.

После входа в систему мы сохраним некоторые файлы cookie в связи с вашими регистрационными данными и параметрами экрана. Входные файлы cookie действительны в течение 2 дней, а файлы cookie для отображения экрана – 1 год. Если вы выберете «Запомнить меня», ваш логин будет сохранен в течение 2 недель. Как только вы выйдете из своей учетной записи, файлы cookie для входа удаляются.

Когда вы меняете или публикуете сообщение, дополнительный файл cookie хранится в вашем браузере. Этот файл cookie не содержит персональных данных и содержит только идентификатор сообщения, который вы отредактировали. Этот файл cookie истек через день.

Встроенный контент с других сайтов

Сообщения на этом сайте могут содержать встроенный (встроенный) контент (например, видео, изображения, сообщения и т. Д.). Встроенный контент с других сайтов ведет себя точно так же, как если бы посетитель посетил этот другой веб-сайт.

Эти веб-сайты могут собирать данные о вас, использовать файлы cookie, вставлять стороннее отслеживание и отслеживать взаимодействие с этим встроенным контентом, включая взаимодействие со встроенным контентом, если у вас есть учетная запись и зарегистрирован на этом веб-сайте.

аналитика

С кем мы делим ваши данные

Мы используем Google в качестве партнера: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Как долго мы сохраняем ваши данные?

Когда вы оставляете комментарий, эта реакция и метаданные этой реакции сохраняются навсегда. Таким образом, мы можем автоматически распознавать и одобрять последующие реакции, а не модерировать их.

Для пользователей, зарегистрированных на нашем веб-сайте (если применимо), мы также храним личную информацию в своем профиле пользователя. Все пользователи могут просматривать, изменять или удалять свою личную информацию в любое время (имя пользователя не может быть изменено). Администраторы веб-сайта также могут просматривать и изменять эту информацию.

Какие права у вас есть о ваших данных

Если у вас есть учетная запись на этом сайте или вы оставили комментарии, вы можете запросить у вас файл экспорта вашей личной информации, включая все данные, которые вы нам предоставили. Вы также можете попросить удалить всю личную информацию о вас. Это не содержит каких-либо данных, которые мы обязаны хранить в административных, юридических или целях безопасности.

Где мы отправляем ваши данные

Ответы посетителей могут направляться через автоматическую службу обнаружения спама.

Ваша контактная информация

см. контактную страницу